Dnes je Tuesday - 19. October 2021
Meniny má Kristián

Vítame Vás na stránke NenudmeSa.sk

 

 

Sme rozvíjajúca sa firma s mladým a nadšeným kolektívom, ktorá sa snaží sprístupniť Vám dianie a zábavu vo vašom meste.

Na našej stránke www.nenudmesa.sk nájdete aktuálne informácie o podujatiach pre mladých, deti ale aj seniorov.

 

Návštevníkom našej stránky každodenne predstavujeme nové možnosti, ako využiť voľný čas. Stále pre vás hľadáme novú inšpiráciu na nové zážitky. Robíme všetko pre to, aby nám neunikla žiadna novinka vo vašom okolí, ktorá by vás mohla zaujímať.

 

Prečo je naša stránka taká jedinečná?

 

 • NenudmeSa.sk sa snaží inšpirovať a motivovať.

 

 • Neustále sa zlepšujeme a baví nás to.

 

 • Našim cieľom je mať všetky akcie na jednom mieste.

"Chceme podporovať hlavne mladých ľudí, malé a začínajúce firmy a podnikateľov, študentov, študentské projekty, autorov, hudobníkov, umelcov, organizátorov a všetkých aktívnych ľudí, ktorí prichádzajú s novými zaujímavými nápadmi."

Ak neviete, čo s vašim voľným časom, stačí sa pozrieť na našu stránku a vybrať si z rôznych druhov aktivít. Budeme radi, ak aj vďaka našej stránke bude Váš deň krajší a bohatší.


Kontaktné informácie

 

 • Ak máte záujem o pridanie a inzerciu vami organizovaných akcií, podujatí, mesačných programov, alebo informácie o zmenách v programoch:

       info@nenudmesa.sk

 

 • Ak hľadáte informácie o reklamných kampaniach a možnostiach mediálneho partnerstva na NenudmeSa.sk:

       inzercia@nenudmesa.sk

 

 • V prípade, ak potrebujete viac informácií o rôznych možnostiach spolupráce, alebo ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím na:

       nenudmesa@nenudmesa.sk

 


  0948 759 499         www.nenudmesa.sk
   

 

Pridanie akcie

* Ak máte záujem o inzerciu vami organizovanej akcie alebo podujatia, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár.

* Pri vyplňovaní používajte diakritiku.
* Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 

FORMULÁR NA PRIDANIE AKCIE

Pravidlá uverejňovania akcií

Portál NenudmeSa.sk uverejňuje akcie, podujatia , voľnočasové aktivity zo všetkých oblastí, ako napríklad, kultúra, umenie, hudba, zábava a podobne.

Redakcia NenudmeSa.sk si vyhradzuje právo neuverejniť akciu, ktorá:

 • je v silnom rozpore so zmýšľaním členov redakcie alebo sa mu prirodzene ľudsky prieči,
 • nesúvisí so zameraním stránky a propaguje politické strany alebo hnutia,
 • akýmkoľvek spôsobom súvisia s potláčaním dobrých ľudských mravov, práv a slobôd.


Redakcia si vyhradzuje právo na:

 • doplnenie informácií z verejne dostupných zdrojov,
 • redigovanie či úpravu textu z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti,
 • vymazanie komerčných a produktových informácií z textu (pre uverejnenie akcií organizovaných na podporu produktu, alebo ako súčasť reklamnej propagácie kontaktujte inzercia@nenudmesa.sk.

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

 

Webová stránka www.nenudmesa.sk je prevádzkovaná spoločnosťou SLIVLES, s. r. o., IČO: 43 938 485, so sídlom Exnárova 10, Prešov 080 01, Slovenská Republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl.č. Sro 19620/P (ďalej len ako "prevádzkovateľ").

Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej obchodnej činnosti (ďalej len ako "zákazník").

Právne vzťahy poskytovateľa a zákazníka výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky Servera neurčia inak.

Zákazník berie na vedomie, že objednávkou a zaplatením služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke poskytovateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, firemných identifikačných údajov poskytovateľa, loga, či patentov, ak nie je v osobitnej zmluve dohodnuté inak.

 

II. Účel poskytovania služieb

 

Účelom poskytovania služieb na predmetnej stránke www.nenudmesa.sk prevádzkovanej poskytovateľom je poskytnúť zákazníkovi bezodplatne prístup na webovú stránku a v prípade záujmu zákazníka poskytovanie rôznych typov služieb, vrátane prístupu k informáciám, článkom, dátam, textovým súborom, obrazovým súborom, video a audio súborom, odborným názorom, recenziám a podobne, výlučne za účelom poskytovania informácií v oblasti kultúry, športu a voľnočasových aktivít.

 

III. Zásady ochrany osobných údajov a informácií

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri výkone obchodnej činnosti sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie výkonu predmetu obchodnej činnosti za účelom riadneho poskytnutia plnenia pre zákazníka a marketingových akcií prevádzkovateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom týkajúcim sa objednanej služby pri platbe cez zabezpečenú secure platobnú sms bránu myPAY. Poskytovateľ sa zaväzuje vždy postupovať tak, aby zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života zákazníka. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákazníkom poskytovateľovi za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií poskytovateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Zákazník dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu činnosti a využitie pre marketingové účely poskytovateľa, najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného alebo elektronického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu sídla alebo emailovú adresu poskytovateľa. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom kontaktného formulára alebo emailom, vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Zákazník vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov pri uverejnení príspevkov a zároveň súhlas o tom, že bol riadne poučený o aktuálnom znení týchto všeobecných obchodných podmienok. Osobné údaje požadované poskytovateľom pri uverejnení príspevku a pre riadny výkon obchodnej činnosti môžu byť nasledovné:

 • meno a priezvisko, Obchodný názov, IČO, sídlo, emailová adresa, telefónne číslo.

V rámci prípadného reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre riadne vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Prevádzkovateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby zákazníkovi boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Zákazníci majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Prevádzkovateľ si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť vykonať registráciu vytvorenú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s registráciou a poskytovaním služieb môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára, emailu, alebo call centra.

 

IV. Objednávka služieb a cenník služieb

 

Spôsobilosť zákazníka na objednávku služieb na stránke prevádzkovateľa vzniká dovŕšením veku plnoletosti, tj. dovŕšením 18-teho roku veku, alebo rozhodnutím súdu o dovŕšení plnoletosti pred dovŕšením 18-teho roku veku. Pre tento účel osoby mladšie ako plnoleté nie sú spôsobilé objednávať si služby poskytované poskytovateľom. V prípade konania osoby mladšej ako plnoletej, ktoré smeruje k využívaniu služieb poskytovateľa, tento si vyhradzuje právo vyvodiť zodpovednosť v plnom rozsahu voči zákonnému zástupcovi a pre tento účel sa predpokladá, že takáto osoba konala v rámci svojich vôľových a rozumových schopností s jeho súhlasom.

Pre vykonanie objednávky služieb poskytovateľa na stránke sa nevyžaduje registrácia ani vytvorenie používateľského konta. Objednávka služieb, tzv. topovanie príspevkov, sa realizuje prostredníctvom platobnej sms brány, ktorú prevádzkuje tretia osoba, spoločnosť A SMS, s. r. o.

Všetky ceny zverejnené poskytovateľom na webstránke sú ceny zmluvné. Ceny zverejnené na stránke prevádzkovateľa sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí zákazník pre získanie služby uhradiť.

Za cenu tovaru resp. služby sa považuje cena, za ktorú poskytovateľ ponúka tovar resp. službu bez zohľadnenia celkových bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá bude vybraná zákazníkom.

 

V. Práva a povinnosti používateľa

 

Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecne platnými morálnymi zásadami a dobrými mravmi, najmä nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom alebo propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám bez súhlasu prevádzkovateľa;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;
 • rozširovať obsah stránok Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda.

Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva resp. súhlas autora na ich použitie.

Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

VI. Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na usporiadanie súťaží za účelom podpory predaja a marketingových kampaní realizovaných prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude dbať na to, aby spôsob výkonu realizácie súťaží ani typy výhier neboli spôsobilé sa dostať do konfliktu s platnou a účinnou legislatívou v oblasti lotérií, hazardných hier ani iných regulovaných odvetví, kde je potrebné príslušné oprávnenie na výkon činnosti iné, akým disponuje prevádzkovateľ.

V prípade, že výherca vyhraje v súťaži usporiadanej prevádzkovateľom, je tento povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené výsledky súťaže podľa pokynov prevádzkovateľa. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty a po jej márnom uplynutí výhra prepadne v prospech prevádzkovateľa.

 

VII. Záručné podmienky

 

Záručné podmienky na poskytované služby sa riadia Reklamačným poriadkom a platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

Obe strany, poskytovateľ a zákazník, sa výslovne zaväzujú, že všetky ich prípadné spory, vzniknuté z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, sa budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou. Zákazník sa zaväzuje, že využije všetky možnosti pre zmierlivé riešenie sporu a to najmä využije kontaktný email, alebo telefonický kontakt uvedený na web stránke a informuje poskytovateľa o potrebe riešenia sporu. V prípade, ak nebude možné riešiť spor zmierlivou cestou, dohodou, alebo mimosúdnou cestou, sú obe strany oprávnené riešiť vec pred príslušným orgánom všeobecného súdu Slovenskej republiky miestne a vecne príslušného podľa platných a účinných civilných procesných predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.11.2016. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

Partneri

 

 

 

 

 

 

 

 

Logá na stiahnutie

 

 

 

Vo formátoch: JPEG, PSD, PDF

 

 

 

 

Vo formátoch: JPEG, PSD, PDF

 

 

 

 

 

Vo formátoch: JPEG, PSD, PDF

 

 

 

 

Vo formátoch: JPEG, PSD, PDF